Storitve za pravne osebe

Specifika naših storitev je v tem, da po predhodni finančni in pravni diagnostiki , v kolikor je le mogoče, naredimo vse potrebno, da preprečimo nastanek insolventnosti kot razloga za začetek insolvenčnih postopkov (tj. prisilne poravnave ali stečajnega postopka). V ta namen nudimo svetovanja in pripravo dokumentacije za finančno in/ali poslovno prestrukturiranje , sodno(po določbah ZFPPIPP) preventivno prestrukturiranje, hkrati pa za vas posredujemo pri iskanju virov financiranja , in sicer tako na domačih kot tujih trgih. Prav tako, v kontekstu morebitne potrebe po dezinvestiranju, za vas posredujemo pri prodaji poslovno nepotrebnega premoženja  oziroma prodaji podjetja (poslovnih deležev) kot celote .

V primeru, da je insolventnost že nastopila pa za vas pripravimo vse ukrepe, ki jih zahteva insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP) za primer nastopa insolventnosti. Opustitev priprave slednjih ukrepov ima lahko namreč za posledico nastanek odškodninske odgovornosti članov poslovodstva in nadzornega sveta. V kontekstu priprave slednjih ukrepov za vas tudi ocenimo, ali je glede na okoliščine posameznega konkretnega primera insolventnosti smiselno predlagati postopek prisilne poravnave oziroma poenostavljene prisilne poravnave ali stečajni postopek.

Finančna in pravna diagnostika

Ker je za pravilno oceno stanja, ali je v konkretnem primeru ustrezno vložiti predlog za začetek katerega izmed insolvenčnih postopkov (stečajni postopek ali prisilna poravnava) ali pa je finančni položaj naše stranke možno sanirati, je potrebna predhodna temeljita ocena dejanskega stanja, ki se v pravi fazi izvede z izpolnitvijo vprašalnika, nadaljnja obravnava pa je podvržena individualni obravnavi vašega primera s strani izbranega strokovnjaka. Po takšni analizi vam predstavimo tudi možne pravne in dejanske posledice ukrepov, ki jih svetujemo opraviti.

Potrebujete svetovanje?

Finančno in /ali poslovno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben), in lahko vključujejo:

Potrebujete svetovanje?

Business meeting in conference room

Poslovno prestrukturiranje se nanaša na spremembo politike upravljanja obravnavanega subjekta. Zajema lahko najrazličnejše ukrepe, od gospodarskih statusnih preoblikovanj (združitve, delitve), opustitev proizvodnje in/ali prodaje zastarelih produktov, zniževanje stroškov, zapiranje nedonosnih obratov do izboljšav v marketinškem pristopu. Cilji so navadno v povečanju prodaje, znižanju stroškov oziroma povečevanju produktivnosti, spremembah v prodajnih artiklih družbe, spremembah poslovnih procesov in sprejemu ključnih kazalnikov poslovanja za izboljšanje ciljne donosnosti poslovanja družbe.

Sodno preventivno prestrukturiranje

Gre za institut insolvenčne zakonodaje (ZFPPIPP), poseben sodni postopek, namenjen temu, da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo postal insolventen, omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvede ustrezne ukrepe prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti in druge ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne, da odpravi vzroke, zaradi katerih bi lahko postal insolventen. Postopek preventivnega prestrukturiranja se tako začne, če dolžnik še ni postal insolventen in je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen. O začetku postopka preventivnega prestrukturiranja odloča sodišče na predlog upravičenega predlagatelja. Za vas pripravimo vso dokumentacijo za začetek in tek postopka preventivnega prestrukturiranja.

Potrebujete svetovanje?

Posredovanje pri iskanju virov financiranja

Preko povezav družbe Finerva, d.o.o. do domačih in tujih subjektov, ki razpolagajo z zadostnimi viri financiranja za najrazličnejše naložbene aktivnosti, vam nudimo strokovno pomoč  pri iskanju virov financiranja, hkrati pa za vas posredujemo tudi pri bankah. V ta namen pripravimo predstavitveno dokumentacijo z opravljeno finančno prognozo poslovanja, po potrebi pa v ta namen pripravimo tudi neodvisni pregled poslovanja (t.i. IBR analizo).

Potrebujete svetovanje?

Handshake

Posredovanje pri prodaji poslovno nepotrebnega premoženja

Insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP) v kontekstu pravil o finančnem poslovanju določa, da mora družba gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti – gre za obveznost po zagotavljanju likvidnosti. Likvidnost je namreč pogoj za plačilno sposobnost. V primeru težav z likvidnostjo je eden izmed pomembnih ukrepov t.i. dezinvestiranje oziroma prodaja poslovno nepotrebnega premoženja. Za vas posredujemo pri prodaji takšnega premoženja, in sicer na način, da si prizadevamo najti ustrezno razmerje med hitrostjo prodaje in izposlovano ceno.

Potrebujete svetovanje?

Prodaja podjetja(poslovnih deležev) kot celote

Preko povezav družbe Finerva, d.o.o. do domačih in tujih subjektov, ki razpolagajo z zadostnimi viri financiranja za najrazličnejše naložbene aktivnosti, za vas posredujemo tudi pri prodaji vaših bodisi posameznih poslovnih deležev ali podjetja v celoti. Pri tem posrbimo za pripravo celotne dokumentacije.

Potrebujete svetovanje?

Priprava ukrepov za primer nastopa insolventnosti

Insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP) uzakonja posebno vrsto odškodninske odgovornosti, in sicer odškodninsko odgovornost članov poslovodstva in/ali nadzornega sveta zaradi opustitve ukrepov, potrebnih za pravočasno sanacijo finančnega položaja družbe. Poslovodstvo je namreč upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo pred začetkom stečajnega postopka  ni pravočasno opravilo dejanj, ki jih kot obvezne določa ZFPPIPP oziroma je ravnalo v nasprotju s prepovedmi, ki jih določa ZFPPIPP. Za vas pripravimo vse ukrepe, da bo vaše poslovanje skladno z obveznostmi insolvenčne zakonodaje in vas na ta način ubranimo pred potencialno odškodninsko odgovornostjo.

Potrebujete svetovanje?